Fundacja  "Świat Integracji" jest organizacją non-profit, która działa na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin w społeczeństwie.
Powstała 14.03.2020 r. w Sulejówku z inicjatywy matek dorosłych dzieci z niepełnosprawnościami.  Od 28.08.2022 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. 
Celem fundacji jest poprawa jakoœci życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych czynnościach, włączenie ich do życia społecznego oraz walka z wykluczeniem.
Fundacja "Świat Integracji" oferuje szeroki zakres działań, takich jak rehabilitacja, terapia, wsparcie psychologiczne oraz edukacja. Organizacja, w ramach pozyskanych funduszy, prowadzi również warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, aby pomóc im lepiej zrozumieć potrzeby swoich podopiecznych i zapewnić im najlepsze wsparcie.
Fundacja"Świat Integracji" działa na terenie Powiatu Mińskiego i prowadzi liczne projekty, takie jak wsparcie psychologiczne, organizacja spotkań integracyjnych, zajęć rehabilitacyjnych i artystycznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz kampanii społecznych promujących ideę integracji i równości szans.
Działania Fundacji "Świat Integracji" są niezwykle ważne dla poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, a także dla budowania bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.

Warto zapisać nasz numer KRS: 0000856350

Władze Fundacji

Anna Brodecka - Prezes Zarządu
Beata Kulma - członek Zarządu
Marzena Łukaszewska - członek Zarządu