WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIO​WEJ

W Warsztacie Terapii Zajęciowej „Integracja” terapią objętych jest 35  osób, które mają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności
i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.Terapie odbywają się w 7 pracowniach.